Tarieven  

Fysiotherapie Campanula is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Ben je niet aanvullend verzekerd? Hieronder vind je onze tarieven. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Zitting fysiotherapie  € 35,00
De zitting fysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut(e) de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting kinderfysiotherapie  € 49,00
De zitting kinderfysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut(e) de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting Manuele Therapie € 49,00
De zitting manuele therapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut(e) de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting psychosomatische fysiotherapie € 49,00
De zitting psychosomatische fysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut(e) de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting oedeemtherapie € 49,00
De zitting oedeemtherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting sportfysiotherapie € 35,00
De zitting sportfysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Zitting Geriatrie Fysiotherapie € 49,00
De zitting geriatrie fysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patient begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling.

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,00
Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te generen ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (behandel)beleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Er moet wel sprake van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer. De fysiotherapeut rapporteert schriftelijk aan de verwijzer.

Screening, intake en onderzoek € 45,00
Indien u zonder verwijzing bij ons komt, voeren we als eerste een screening uit. Daarna volgt een intake en uitgebreid onderzoek,daarin wordt nagegaan wat de problemen zijn en op welke wijze dit met fysiotherapie kan worden aangepakt.

Intake na screening € 32,00
In een uitgebreid onderzoek wordt nagegaan of er een indicatie is voor fysiotherapie, wat de problemen zijn en op welke wijze dit met fysiotherapie kan worden aangepakt.

Intake na verwijzing € 42,50
Na verwijzing door uw huisarts, specialist of tandarts wordt in een uitgebreid onderzoek nagegaan of er een indicatie is voor fysiotherapie, wat de problemen zijn en op welke wijze dit met fysiotherapie kan worden aangepakt.

Toeslag uitbehandeling € 16,50
In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt buiten de praktijk, wordt de toeslag uitbehandeling gedeclareerd.

Inrichtingentoeslag € 9,00
In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt in een inrichting, wordt de inrichtingstoeslag gedeclareerd.

Telefonische zitting € 17,50
 
Eenvoudige rapporten € 35,00
 
Meer gecompliceerde rapporten € 70,00

Niet nagekomen afspraak
Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) wordt afgebeld, wordt 75% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.
 
Deze tarieven gelden voor:

  • patiënten zonder aanvullende verzekering.
  • patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten.
  • patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.
  • patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de praktijk niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.